Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2013, 17394Ruimtelijke plannen

Logo Leerdam
Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Leerdam Centrum, Leerdam

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei 2013 het bestemmingsplan “Leerdam Centrum” heeft vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen. De aanpassingen zijn het gevolg van ingediende zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen. De doorgevoerde aanpassingen staan vermeld in een aparte nota, die als bijlage is opgenomen in het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het raadsbesluit, de nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, het vastgestelde bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2013 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het stadskantoor van Leerdam (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur (loketten open) en op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur). Het bezoekadres is Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA, Leerdam.

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl vindt u deze kennisgeving en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken in pdf-formaat.

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het Recht van ter Leede, Parallelweg, Spoorstraat, Oranje Nassaulaan en de Zuidwal.

Indiening beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzage legging beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij:

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019,

2500 EA Den Haag

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan- naast het instellen van beroep- in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het beroepsschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Leerdam, 30 mei 2013