Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 17175Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Beheersverordeningen voor de dorpen Nieuw Buinen/Buinerveen, 1e en 2e Exloërmond, Valthermond, Klijndijk en voor het Bedrijventerrein Nieuw Buinen en het Buitengebied vastgesteld, Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juni 2013 op grond van artikel 3.38, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening voor de volgende gebieden een beheersverordening heeft vastgesteld.

Nieuw Buinen/Buinerveen; Bedrijventerrein Nieuw Buinen, 1e en 2e Exloërmond, Valthermond en Klijndijk, alsmede voor het buitengebied.

De gebieden voor de beheersverordeningen worden globaal begrensd met de bebouwde komgrenzen. De verordening voor het buitengebied heeft merendeels betrekking op het gebied buiten de grenzen van de bebouwde kommen.

In de beheersverordeningen is de planologische situatie voor de genoemde gebieden vastgelegd. De gemeenteraad heeft voor het vaststellen van een beheersverordening gekozen omdat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

Voor de genoemde dorpskommen zijn nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Dat betreft actualiseringplannen. De vaststelling daarvoor is gepland in de 2e helft van 2013. De beheersverordeningen voor die gebieden hebben dan ook een tijdelijk karakter.

Voor het buitengebied is een andere opzet gekozen. De geldende bestemmingsplannen zijn globale plannen met gebiedsbestemmingen en dateren van 1997. Ten behoeve van de planherziening is een inventarisatie uitgevoerd naar in het plangebied voorkomende functies. Aan deze functies zijn voorschriften gekoppeld die zijn gebaseerd op de huidige planvoorschriften waarbij rekening is gehouden met nieuw vastgesteld beleid.

Dit betekent dat de mogelijkheden die er zijn op basis van de huidige planregels merendeels ook kunnen worden benut onder het nieuwe regiem.

De beheersverordeningen treden in werking op 26 juni 2013 en vervangen de op dat tijdstip geldende bestemmingsplannen, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

De vastgestelde beheersverordeningen kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.borger-odoorn.nl. Daarvoor moeten de volgende imro-codes worden gebruikt:

Nieuw Buinen/Buinerveen

NL.IMRO.1681.05BV0012-VG01

Bedrijventerrein Nieuw Buinen

NL.IMRO.1681.05BV0013-VG01

1e Exloermond

NL.IMRO.1681.13BV0003-VG01

Buintengebied

NL.IMRO.1681.01BV0001-VG01

2e Exloermond

NL.IMRO.1681.14BV0007-VG01

Klijndijk

NL.IMRO.1681.12BV0003-VG01

Valthermond

NL.IMRO.1681.08BV0008-VG01

De verordeningen kunnen ook worden ingezien op het gemeentehuis.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.

Exloo, 25 juni 2013