Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudrichemStaatscourant 2013, 17044Verkeersbesluiten

Logo WoudrichemBegrafenisstoet

Vb2013-A413

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (W.v.W. 1994), de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V. 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende Dat op grond van het bepaalde in artikel 12 B.A.B.W. plaatsing of verwijdering van verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; De betrokken weggedeelten zijn gelegen binnen en in beheer bij de gemeente Woudrichem; De aanvraag is gedaan door gemeente Woudrichem; 

Uit het oogpunt van Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeerHet beschermen van de bezoekers van het evenement; 

Is het gewenst om In het kader van verschillende activiteiten en het waarborgen van de verkeersveiligheid, is het gewenst om geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of veein te stellen voor Provincialeweg Zuid vanaf de kruising Voorstraat tot en met de kruising Midgraaf 

Motivering Uit het oogpunt van veiligheid dient Provincialeweg Zuid vanaf de kruising Voorstraat tot en met de kruising Midgraaf tijdelijk afgesloten te worden. Dit is in het belang van de organisatie van het evenement en om de veiligheid te kunnen waarborgen van zowel bezoekers van als deelnemers aan de diverse evenementen. Verkeer moet met het oog op het vrijelijk kunnen bezoeken en deelnemen worden geweerd op de weggedeelten waar de activiteiten plaatshebben.  

Belangenafweging Niet is gebleken dat belanghebbenden door het te nemen verkeersbesluit onevenredig worden benadeeld danwel dat hierdoor een onduidelijke situatie zou ontstaan. Het is een maatregel van beperkte duur. 

Gehoord Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de Politie; eenheid Zeeland - West Brabant district De Baronie.

BESLUIT

 

 • 1.om geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen te Provincialeweg Zuid vanaf de kruising Voorstraat tot en met de kruising Midgraaf gedurende woensdag 19 juni 2013 van 14.30 tot 16.30;

 • 2.dit te effectueren door middel van plaatsing van de borden model C01 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 3.te bepalen dat genoemde verkeersmaatregelen zullen geschieden onder de volgende voorwaarden, die door de organisatie stipt in acht dienen te worden genomen:

  • 1.de organisatie dient zelf zorg te dragen voor het uitzetten van de verkeersmaatregelen op de gewenste wegen of gedeelten van wegen, één en ander eventueel in overleg met de politie en gemeente;

  • 2.de organisatie dient de parkeeroverlast tot een minimum te beperken voor personen wonende langs de afgesloten trajecten en andere belanghebbenden;

  • 3.dat de wegsleepregeling van toepassing is;

  • 4.de gebruikelijke afsluitingsmaterialen dienen na afloop van de festiviteiten zodanig van de rijbaan te zijn verwijderd, dat deze geen gevaar meer kunnen opleveren voor het verkeer;

  • 5.belanghebbenden en de binnen de afgesloten trajecten wonende personen dienen tijdig door de organisatie van de afsluiting in kennis te worden gebracht;

  • 6.belanghebbenden en de binnen de afgesloten trajecten wonende personen en hun eventuele bezoekers dient vrije doorgang te worden verleend bij calamiteitsituaties;

  • 7.voertuigen van operationele diensten dienen te allen tijde vrije doorgang te krijgen indien dit noodzakelijk is voor een snelle hulpverlening;

  • 8.na afloop van de festiviteiten dienen de wegen of gedeelten van wegen schoongemaakt te worden en ontdaan te worden van eventuele scherpe voorwerpen;

  • 9.Indien aan het vorige voorschrift geen uitvoering wordt gegeven zal van gemeentewege, doch op kosten van de organisatie, één en ander worden uitgevoerd;

  • 10.het gemeentebestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke onverhoopt mocht ontstaan door gebruikmaking van deze tijdelijke verkeersmaatregel;

4. een afschrift van dit besluit ter kennisname zenden aan:

- Politie eenheid Zeeland - West Brabant district De Baronie, dhr. T. van Boxtel;

- Brandweer, dhr. R. van Eeten;

- Ambulancepost Giessen, dhr. R. Bles;

- Brabant Veolia Transport BV, dhr. G. van Mierlo;

5. dit besluit in werking te laten treden na de publicatie in de Staatscourant en op de gemeentepagina;

Woudrichem, 17 juni 2013

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem
Namens deze, ing G.T. Boterblom
hoofd afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het genomen besluit kunt u vanaf de eerste werkdag na deze publicatie, tijdens openingstijden, inzien bij de balie van het gemeentehuis. Buiten de openingstijden is het inzien van het besluit enkel op afspraak mogelijk.

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen bent bij dit besluit, dan kunt u (schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem. De termijn voor het indienen van uw bezwaar is binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ via de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Voor meer informatie kunt u genoemde site raadplegen