Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 16202Verkeersbesluiten

Logo LansingerlandVerkeersbesluit Bromfiets op de rijbaan Bergweg Zuid (Bergschenhoek)

T13.05787

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Inleiding

In de kern Bergschenhoek ligt binnen de bebouwde kom de Bergweg Zuid, die overgaat in de Grindweg (gemeente Rotterdam) en daarmee een interlokale verbinding is tussen Bergschenhoek en Hillegersberg-Schiebroek in Rotterdam. Aan de oostzijde van de rijbaan Bergweg Zuid en Grindweg ligt het (brom)fietspad in twee rijrichtingen. Voor het Rotterdamse gedeelte van dit (brom)fietspad heeft deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek het verkeersbesluit genomen om de bromfietsers naar de rijbaan te verwijzen en het (brom)fietspad om te zetten naar verplicht fietspad. Daarnaast is bij de reconstructie van de Provincialeweg N209 in overleg met de wegbeheerder uitgegaan van een verplicht fietspad(op de rotonde) dat aansluit op het (brom)fietspad naast de rijbaan Bergweg Zuid. In het verlengde van beide besluiten is het logisch en ook gewenst om nu - ook in het belang van de uniformiteit - op de Bergweg Zuid de bromfietsers naar de rijbaan te gaan verwijzen.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld methet doel tot:

» het verzekeren van de veiligheid op de weg;

» het beschermen van weggebruikers en passagiers;

» het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

» het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

» het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder ofschade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

» het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

» het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik. Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen.

Artikel15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Duurz aam Veilig Verkeer

De maatregel bromfiets op de rijbaan (BOR) vormt een onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig. Met als doel om de verkeersinfrastructuur en het gedrag van weggebruikers zodanig te wijzigen dat onveilige situaties zo veel mogelijk worden uitgesloten. De maatregel BOR is op 1 december 1999 landelijk ingevoerd. Nadat uit proeven was gebleken dat het aantal slachtofferongevallen onder bromfietsers (significant) zou kunnen dalen, wanneer bromfietsers naar de rijbaan worden verplaatst. De maatregel BOR kan een substantiële bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, mits de maatregel zo consequent mogelijk en eenduidig wordt ingevoerd. Uniformiteit verhoogt nu eenmaal de begrijpelijkheid voor weggebruikers en daarmee hun veiligheid. In principe gaan bromfietsers op de rijbaan rijden op wegen binnen de bebouwde kom die zijn voorzien van verplichte fietspaden en waarvoor een snelheidslimiet van 50 km/h geldt. Bij bepaalde uitzonderingen kan het nodig zijn om de bromfietser op het (brom)fietspad te houden. In het belang van de continuïteit moeten uitzonderingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor bromfietsers is het veiliger om op de rijbaan te rijden, omdat hun snelheid weinig verschilt ten opzichte van het autoverkeer. Met name bij afslaande bewegingen, waarbij het autoverkeer een naast gelegen fietspad kruist, valt de bromfietser veel beter op dan wanneer deze op het (brom)fietspad rijdt.

Bergweg Zuid

De Bergweg Zuid ligt binnen de bebouwde kom en de maximumsnelheid is 50 km/h . De intensiteiten zijn relatief laag met een kleine 3.000 motorvoertuigen per etmaal. Op het Rotterdamse deel (de Grindweg) liggen de intensiteiten iets boven de 4.500 mvt/etm . De maximumsnelheid is bepalend voor de keuzemogelijkheid om de bromfiets op de rijbaan te laten rijden. De relatief geringe hoeveelheid verkeer op de Bergweg Zuid (en Grindweg) is echter wel een voordeel. De Bergweg Zuid heeft een breedte van iets meer dan 6 meter. De rijbaan voor het autoverkeer is ingedeeld in twee rijstroken met een deels doorgetrokken en deels onderbroken dubbele asmarkering, ter plaatse van de uitritten. Voor het autoverkeer is een rijstrook van ruim 2,5 à 2,6 meter beschikbaar, tussen de as- en kantmarkering. Deze breedte is niet toereikend voor het autoverkeer om eventueel een bromfietser te passeren, zonder daarbij op de weghelft van de tegenligger te moeten rijden. Vanwege de gedeeltelijke doorgetrokken asmarkering betekent dit dat in voorkomende gevallen het autoverkeer achter een bromfietser zal moeten blijven rijden. Bromfietsers mogen maximaal 45 km/h rijden, wat langzamer is dan de maximumsnelheid van 50 km/h voor het autoverkeer. De verkeersintensiteiten van het autoverkeer en van de bromfietsers zijn laag genoeg om aan te nemen dat de risico's van verstoring van de doorstroming van het autoverkeer niet te groot zijn. Bij een fietspad in twee rijrichtingen is er een groter risico op frontale botsingen wanneer de snellere bromfietsers de langzamere fietsers passeren en daarbij rijden op de weghelft van tegemoet komende (brom)fietsers. De ernst van een mogelijke frontale confrontatie is bij fietsers beduidend minder dan wanneer er bromfietsers bij betrokken zijn. Door bromfietsers op de rijbaan te laten rijden wordt het voor de fietser veiliger op dit tweerichtingen fietspad.

Grindweg (Rotterdam)

Voor de route Grindweg - Bergweg Zuid geldt een maximumsnelheid van 50 km/h . Aan de oostzijde ligt een (brom)fietspad voor twee rijrichtingen. Met deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is na afstemming bepaald dat de bromfietser hier naar de rijbaan kan worden verwezen. De deelgemeente heeft hiervoor op 28 februari 2012 het verkeersbesluit genomen. Dit is vooruitlopend op het verkeersbesluit in Lansingerland alvast gedaan.

Reconstructie Provincialeweg N209

De reconstructie van de Provincialeweg N209 met de aansluiting (rotonde) met de Boterdorpseweg is momenteel in uitvoering. In het ontwerp is rekening gehouden met een verplicht fietspad en daarmee dat de bromfietser op de rijbaan zal rijden. Voor de aansluiting van het huidige tweerichtingen (brom)fietspad op de (aan te passen) rotonde/N209/Boterdorpseweg/Weg en Land/Bergweg Zuid is uitgegaan van een fietspad.

Conclusie

Het laten rijden van de bromfietser op de rijbaan op wegen binnen de bebouwde kom met een snelheidslimiet van 50 km/h is in de lijn met het landelijke verkeersveiligheidprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. Voor de bromfietser is het veiliger om op de rijbaan van de Bergweg Zuid te rijden, omdat het risico wordt weggenomen van afslaande auto's die bromfietsers niet tijdig opmerken. Fietsers op het tweerichtingen fietspad naast de rijbaan voor het autoverkeer blijven hierdoor gevrijwaard van conflicten met bromfietsers op het fietspad dat met name bij inhaalmanoeuvres een verhoogd risico geeft op ongevallen met mogelijk ernstige afloop. Bromfietsers op de rijbaan sluit tevens aan op het reeds genomen verkeersbesluit door wegbeheerder gemeente Hillegersberg-Schiebroek voor de Grindweg (Rotterdam) en de thans inuitvoering zijnde reconstructie van de aansluiting van Bergweg Zuid op de rotonde met de Provincialeweg N209, waarbij wordt uitgegaan van verplichte fietspaden en bromfietsers op de rijbaan.

Situering en beheer van wegen

De Bergweg Zuid ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (kernBergschenhoek) en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft in deVerkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam-Rijnmond.

Overleg met andere wegbeheerders

Conform artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer heeft er overleg plaatsgevonden met deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam) en de Provincie Zuid-Holland over de plaats op de weg van de bromfietsers.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Gelet op het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders is het hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Lansingerland gemachtigd tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994. In ondermandaat opgedragen aan de teamleider van het team Beheer. Gelet op het vorenstaandeen het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoeringsregelen van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen

BESLUIT

I. De bromfietsers op de rijbaan van de Bergweg Zuid te laten rijden;

II. Het huidige (brom)fietspad aan de oostzijde van de Bergweg Zuid aan te wijzen als verplicht

fietspad, door het plaatsen van de borden G11 van bijlage 1 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB505, conform de bij dit besluit

horende bordentekening;

III. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en de Heraut;

IV. Een kopie van dit besluit te zenden aan:

a. Politie Rotterdam Rijnmond, district Noord, Raadhuislaan 10, 2651 DB te Berkel en

Rodenrijs;

b. Afd. Beheer en Onderhoud, secr. Beheer en Onderhoud;

c. Afdeling Beheer enOnderhoud, E. Korteland (2x)

d. Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, t.a.v. Roald Nijwening, Postbus 34020, 3005

GA te Rotterdam;

e. Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Marco Steijn, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag;

f. Archief;

Bergschenhoek, 28 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Lansingerland,
Namens deze, Marco van der Sloot teamleider Team Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de

gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente

nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk

een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient

binnen de wettelijke termijn.

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje 'formulieren'.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijketermijn, zijnde zes weken na

verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

uw naam en adres

de datum van uw bezwaarschrift

het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van

de Algemene wet bestuursrecht).

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

waarom u het niet eens bent met ons besluit

uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige

voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn

van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u

wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

[Vul hier de tekst van het bezwaarschrift in]