Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2013, 16136Vergunningen

Logo Korendijk
Bekendmaking verleende 0mgevingsvergunning ‘Beatrixlaan te Zuid-Beijerland’, Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning heeft verleend voor het:

Het slopen en bouwen van 12 woningen, het maken van 2 in-uitritten en het kappen van bomen aan de Beatrixlaan te Zuid-Beijerland.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Piershil. Tevens is de beschikking in te zien op onze website www.korendijk.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0588.PBZBA98oh0413-VG01 ). De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op 6 juni 2013 verzonden.

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam (locatie Dordrecht), Administratie Team B (Overige bestuursrecht en voorlopige voorzieningen). Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De mogelijkheid tot het indienden van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;

  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet in werking treedt, dan kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen een termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat over het verzoek een beslissing is genomen.