Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2013, 14969Overig

Logo Amsterdam - Zuidoost
Besluit aanwijzing boa’s en toezichthouders taxi problematiek stadsdeel Zuidoost mei 2013, Amsterdam - Zuidoost

Op 21 mei 2013 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam het volgende besluit genomen: Besluit aanwijzing boa’s en toezichthouders taxi problematiek stadsdeel Zuidoost mei 2013.

In dit besluit zijn alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), werkzaam bij of voor de afdeling Handhaving, aangewezen als:

  • 1. toezichthouders in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Taxiverordening Amsterdam 2012, en als

  • 2. buitengewoon opsporingsambtenaren belast met opsporing van in die verordening strafbaar gestelde feiten.

Hierdoor kunnen deze ambtenaren ingezet worden voor acties in het kader van het in Amsterdam tussen partijen gesloten Handhavingsarrangement Taxi, in zoverre deze acties zullen plaatsvinden op het grondgebied van stadsdeel Zuidoost.

De Taxiverordening is gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000. Deze kennisgeving is bedoeld als mededeling in de zin van artikel 87, zesde lid van deze wet.

Het besluit ligt tot 30 juni 2013 ter inzage in het informatiecentrum van stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, en een bekendmaking hiervan staat tevens op www.zuidoost.amsterdam.nl onder ‘Actualiteiten’ – ‘Bekendmakingen’.