Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenStaatscourant 2013, 14867Overig

Logo De Wolden
Kennisgeving m.e.r.-beoordeling Waterberging Panjerd-Veeningen en Waterberging Traandijk in Echten, De Wolden

Bekendmaking besluit m.e.r. beoordeling

Het Waterschap Reest en Wieden heeft op 2 mei 2013 schriftelijk laten weten aan de gemeente De Wolden een activiteit te willen uitvoeren waarvoor op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een m.e.r.-beoordeling vereist is. De activiteit gaat over de aanleg en het gebruik van twee waterbergingsgebieden bij Panjerd-Veeningen en Traandijk in Echten. Bij de brief van het waterschap is een Plan-MER gevoegd dat betrekking heeft op deze activiteit. Uit dit Plan-MER blijkt dat er geen sprake is van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu. Naar aanleiding van de brief van het waterschap en de daarbij gevoegde stukken hebben burgemeester en wethouders besloten dat er geen milieueffectrapport (Besluit-MER) hoeft te worden opgesteld.

Ter inzage

U kunt de brief van het waterschap met bijbehorende aanmeldingsnotitie (Plan-MER), het besluit van burgemeester en wethouders en alle daarop betrekking hebbende stukken inzien van 6 juni tot en met 17 juli 2013 via:

  • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde tijdens de openingsuren (woensdagavond uitsluitend op afspraak);

  • de gemeentelijke website: dewolden.nl onder publicaties/ruimtelijke ordening.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen in het algemeen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is. Alleen indien u als belanghebbende, los van de voor te bereiden bestemmingsplannen, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen door het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen bij burgemeester en wethouders van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen instellen, kunnen zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure(s), ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.