Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 13945Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuid
Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 en ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 en de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder is opgesteld.

Plangrenzen

De plangrenzen van het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 zijn als volgt.

  • Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het plangebied van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Jachthavenweg e.o. en de grens van het grootstedelijk gebied Zuidas: grofweg loopt de noordelijke grens van het plangebied over de Koenenkade, Amstelveenseweg, Overijsselweg, A.J. Ernststraat, Buitenveldertselaan, De Boelelaan en langs de noordzijde van het Amstelpark tot aan Ring A10 Zuid.

  • Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de stadsdeelgrens, die in het midden van de Amstel ligt.

  • Aan de zuidzijde en de westzijde wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens met Amstelveen. Aan de zuidzijde is deze grens gelegen in het midden van het water dat zich direct ten zuiden van de Kalfjeslaan bevindt en aan de westzijde ligt de gemeentegrens ten westen van de museumspoorlijn, parallel aan de Amstelveenseweg.

Achtergrond

Voor het plangebied Buitenveldert 2013 geldt voor een deel van het gebied geen bestemmingsplan. Gevolg hiervan is dat de uniformiteit in de regelgeving ontbreekt. Daarnaast is een deel van de bestemmingsplannen in Zuid ouder dan 10 jaar en vormen deze plannen geen actueel toetsingskader meer. Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat een bestemmingsplan eens per 10 jaar herzien moet worden. Daarmee wordt een actueel toetsingskader voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen gewaarborgd.

Een andere aanleiding tot het herzien van de bestemmingsplannen vormt het uitgangspunt van de Wro bestemmingsplannen gestandaardiseerd en digitaal op te stellen.

In de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende onderbouwing is aangegeven dat het dagelijks bestuur voornemens is hogere grenswaarden vast te stellen voor panden waar in het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 een geluidgevoelig object mogelijk wordt gemaakt. De ontwerpbeschikking wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Inhoud

Het bestemmingsplan zal voornamelijk de bestaande situatie vastleggen, maar zal ook inspelen op ontwikkelingen die de komende 10 jaar in en rond het gebied zullen plaatsvinden. De bescherming zal voornamelijk gaan gelden voor: het aanwezige groen en water; de cultuurhistorische waarden van Buitenveldert; de woonfunctie en de maatschappelijke voorzieningen. Daar tegenover staat een verruiming van de mogelijkheden in kantoorpanden, worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt en is de uitwisseling tussen niet-woonfuncties onderling als recht opgenomen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 en de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van maandag 3 juni 2013 tot en met zondag 14 juli 2013 ter inzage bij de informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Beide stukken zijn tevens te downloaden via de internetsite www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen, onder “75 Buitenveldert 2013”.

Het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Indienen van zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 en ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage liggen een zienswijze op beide stukken indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, t.a.v. de deelraad. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van het team Stedelijke Ontwikkeling van Stadsdeel Zuid, telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 30 mei 2013

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid H.J.M. Wink stadsdeelsecretaris

P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter