Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2013, 13661Ruimtelijke plannen

Logo Oisterwijk
Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld, Oisterwijk

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 maart 2013 het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen gewijzigd heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt geregeld welke functies er zijn toegestaan en wat er gebouwd mag worden op de verblijfsrecreatieterreinen (zoals bungalowparken en campings).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen met bijbehorende stukken is met ingang van 24 mei 2013 gedurende zes weken in te zien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden in PDF bestand;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 19.00 uur. U kunt ook een afspraak maken buiten kantooruren.

Beroep

Binnen de termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend;

  • Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

  • Alle belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daartoe dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep, en wanneer sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.