Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1353Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen: Instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer en adviessnelheid 40 km p/u op de Steenbakkerijweg te Middelburg.

2013000649

Betreft: Intrekken geslotenverklaring voor alle voertuigen met uitzondering van landbouwverkeer op de Steenbakkerijweg te Middelburg (bord C01 RVV 1990).

Instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (bord C07 RVV 1990) en instellen een adviessnelheid van 40 km/u (bord A04-40 RVV 1990) op de Steenbakkerijweg te Middelburg.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Steenbakkerijweg door Rijkswaterstaat is aangelegd als onderdeel van de nieuwe N57;

 • -dat deze weg is overgedragen aan het waterschap;

 • -dat deze weg de kern van Nieuw- en Sint Joosland verbindt met het buitengebied en het bedrijventerrein Arnestein;

 • -dat deze 4,50 meter brede weg is voorzien van een vrijliggend fietspad;

 • -dat deze weg gesloten is voor alle voertuigen met uitzondering van landbouwverkeer;

 • -dat de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland hebben verzocht gebruik te mogen maken van deze veilige weg;

 • -dat, om aan dit verzoek gehoor te kunnen geven, de geslotenverklaring voor alle voertuigen dient te worden ingetrokken;

 • -dat de Steenbakkerijweg in principe dienstbaar moet zijn aan de gebruiker (veilige mobiliteit) en dat overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt moet blijven (leefbaarheid);

 • -dat het daarom gewenst is om de Steenbakkerijweg gesloten te houden voor vrachtverkeer;

 • -dat de werkdagintensiteit wordt gesteld op maximaal 500 motorvoertuigen;

 • -dat voor het monitoren van de verkeersintensiteit een vast meetpunt wordt ingericht;

 • -dat bij overschrijding van de norm het waterschap in overleg met de gemeente Middelburg aanvullende verkeersbeperkende maatregelen zal nemen;

 • -dat het gewenst is om op de Steenbakkerijweg ter plaatse van de fietsoversteek richting Mortiere een verkeersplateau aan te leggen en een adviessnelheid in te stellen van 40 km per uur;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 22-08-2012);

behandeling zienswijzen en motivering:

 • -dat het ontwerp verkeersbesluit op 18 september 2012 aan alle belanghebbenden is toegezonden;

 • -dat het ontwerp verkeersbesluit op 21 september 2012 is gepubliceerd in de Provinciale Zeeuwse Courant;

 • -dat het ontwerp verkeersbesluit van 24 september tot en met 5 november 2012 ter inzage heeft gelegen op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg;

 • -dat twee belanghebbenden binnen de termijn van ter inzage legging van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om hun zienswijzen kenbaar te maken;

 • -dat in bijgevoegde reactienota met kenmerk 2012031345 de opmerkingen uit de zienswijzen zijn verwerkt;

 • -dat de gemaakte opmerkingen niet hebben geleid tot inhoudelijke aanpassing van het concept verkeersbesluit;

besluit:

 • -ambtshalve tot het intrekken van de geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Steenbakkerijweg te Middelburg, met uitzondering van landbouwverkeer, door het verwijderen van de borden C01 met onderbord OB55, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Steenbakkerijweg, door het plaatsen van borden C07, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur op een gedeelte van de Steenbakkerijweg, door het plaatsen van borden A04-40, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekening.

Middelburg, 7 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen