Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centrum PublieksparticipatieStaatscourant 2013, 11644Overig

Experiment nieuw normen- en handhaving-stelsel voor de luchthaven Schiphol, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Van 3 mei tot en met 30 mei 2013 ligt de ontwerp-ministeriële regeling voor het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel ter inzage. U kunt tijdens deze periode hierop reageren.

Van 1 november 2010 tot 1 november 2012 is het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol uitgevoerd. Dit is afgesproken aan de Alderstafel.

Het doel van het experiment is de werking van Schiphol als luchthaven uitvoerbaar te houden met zo min mogelijk geluidhinder voor de omgeving.

De ontwerp-ministeriële regeling regelt de voortzetting van het experiment voor de periode van 1 juli tot en met 31 oktober 2013.

De ontwerp-ministeriële regeling nieuw normen- en handhavingstelsel

Het experiment met het nieuwe stelsel gaat uit van het zogeheten ‘geluidspreferentieel’ baangebruik, waarbij de start- en landingsbanen ingezet worden, die voor de omgeving het minst overlast geven. Dit zijn de Polderbaan en de Kaagbaan.

Bij de start van het experiment in 2010 is geen ontwerp-ministeriële regeling opgesteld en is geen zienswijzenprocedure doorlopen, omdat destijds een overschrijding van de toen geldende grenswaarden in de handhavingspunten niet werd voorzien. Uitgangspunt daarbij was dat als tijdens het gebruiksjaar blijkt dat een overschrijding optreedt bij een of meer handhavingspunten als gevolg van strikt geluidspreferentieel baangebruik, er alsnog via een procedure vervangende grenswaarden moeten worden aangevraagd.

De vervangende grenswaarden die gelden voor de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2013 worden nu geregeld in deze ontwerp-ministeriële regeling.

U mag uw mening geven

U mag uw mening geven over de ontwerp-ministeriële regeling. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpregeling.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpregeling?

  • Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

  • Heeft u specifieke opmerkingen met betrekking tot de monitoring en evaluatie van dit experiment?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.centrumpp.nl . U kunt ons ook schrijven:

Centrum Publieksparticipatie, experiment NNHS, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via het Centrum Publieksparticipatie, tel. 070 456 96 04.

Op grond van de Wet luchtvaart kunt u uw zienswijze geven vanaf 3 mei tot en met 30 mei 2013.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over de ontwerpregeling is beschikbaar op www.centrumpp.nl onder het kopje ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u onder andere alle documenten van de ontwerpregeling, inclusief de wettelijke procedure.

Inzien

De ontwerpregeling en onderliggende documenten kunt u inzien van 3 mei tot en met 30 mei 2013 op de volgende locaties:

  • het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag;

  • de gemeentehuizen van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam-Buitenveldert, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Teylingen (Sassenheim), Uitgeest, Uithoorn en Zaanstad.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen over de ontwerpregeling? Dan kunt u bellen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Luchtvaart, tel. 070 456 73 40. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, tel. 070 456 96 04.

Gezamenlijke aanpak toekomst Schiphol en de regio

De Tafel van Alders is in 2006 opgericht. In 2008 bracht deze gezamenlijke overlegtafel advies uit aan het kabinet over de toekomst van Schiphol en de regio voor de periode tot 2020. Kern van het advies was om Schiphol verder te ontwikkelen en tegelijkertijd hinderbeperkende maatregelen in te voeren die leiden tot in totaal minder geluidoverlast voor de omgeving van Schiphol. Dit Aldersadvies is overgenomen door het kabinet en de Tweede Kamer.

Voordat hinderbeperkende maatregelen definitief worden ingevoerd in wet- en regelgeving worden deze beproefd in de praktijk met een ministeriële regeling. Daarbij wordt de werking van de maatregel nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) adviseert het Rijk over het succes van het experiment en de besluitvorming over eventuele definitieve invoering.

Voordat met een experiment wordt gestart, wordt de ontwerp-ministeriële regeling voorgelegd aan de omwonenden in de omgeving van Schiphol door middel van een wettelijke zienswijzeprocedure van vier weken.

Informatie over Schiphol en meer uitgebreide informatie over de hinderbeperkende maatregelen van de Tafel van Alders vindt u op: www.alderstafel.nl , www.crosnet.nl , www.rijksoverheid.nl