Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1148Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000303

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerke;

Wijzigen van het verplichte bromfietspad langs de Prelaatweg tussen Westkapelle en Sint Jan ten Heere in een verplicht fietspad.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Prelaatweg een gebiedsontsluitingsweg is tussen Westkapelle en Aagtekerke;

 • -dat over deze weg circa 3.000 motorvoertuigen per etmaal rijden;

 • -dat op de Prelaatweg twee verschillende snelheidsregimes van kracht zijn;

 • -dat op het gedeelte tussen de Domineeshofweg en de Sint Jan ten Heereweg een maximum snelheid geldt van 80 km per uur;

 • -dat op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Westkapelle en de Domineeshofweg en op het gedeelte tussen de Sint Jan ter Heereweg en de bebouwde kom van Aagtekerke een maximum snelheid geldt van 60 km per uur;

 • -dat langs de Prelaatweg vanaf de bebouwde kom van Westkapelle tot aan de Sint Jan ten Heereweg een vrijliggend (brom)fietspad (G12a) aanwezig is;

 • -dat dit (brom)fietspad ter hoogte van de Sint Jan ten Heereweg overgaat in een vrijliggend fietspad (G11);

 • -dat bromfietsers tussen de Sint Jan ten Heereweg en de bebouwde kom van Aagtekerke gebruik maken van de hoofdrijbaan;

 • -dat het in verband met de aanwezigheid van bebouwing en beplanting wenselijk is om de snelheidlimiet op de gehele Prelaatweg in te stellen op 60 km per uur;

 • -dat het daardoor gewenst is om deze gebiedsontsluitingsweg, door middel van een EHK 60 markering, de uitstraling te geven van een erftoegangsweg A;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om de bromfietsers over het gehele tracé gebruik te laten maken van de hoofdrijbaan;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 5 oktober 2012);

besluit:

-tot het verlagen van de maximumsnelheid van 80 km per uur naar 60 km per uur op het gedeelte van de Prelaatweg tussen de Domineeshofweg en de Sint Jan ten Heereweg, zodat de maximumsnelheid op de Prelaatweg tussen Westkapelle en Aagtekerke overal 60 km per uur wordt en deze weg volledig wordt opgenomen binnen de bestaande zone 60 km per uur.

Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Prelaatweg nabij de Domineeshofweg en nabij de Sint Jan ten Heereweg en op de aansluitingen van de Prelaatweg met resp. de Rijkesweg en de Karnemelksbaan en op het kruispunt van de Prelaatweg met de Baaiweg en door het verwijderen van de zogenaamde 80-schildjes.

-tot het wijzigen van het verplichte (brom)fietspad tussen de bebouwde kom van Westkapelle en de Sint Jan ten Heereweg in een verplicht fietspad.

Dit door het vervangen van de borden G12a door borden G11, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, door het plaatsen van borden D103 ter hoogte van de grens van de bebouwde kom van Westkapelle en door het verwijderen van de borden D103 ter hoogte van de Sint Jan ten Heereweg.

E.e.a. conform het bijgevoegde Bordenplan Hoofdrijbaan en Bordenplan Fietspad.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen