Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1147Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000337

Betreft: Instellen van een gesloten verklaring voor alle verkeer op een gedeelte van de Eerste Hogerwaarddwarsweg te Rilland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Eerste Hogerwaarddwarsweg te Rilland een erftoegangweg B is, gelegen in de Hogerwaardpolder tussen de Oostelijke Schelde-Rijnweg en de Hogerwaardweg;

 • -dat op deze weg een maximumsnelheid geldt van 60 km per uur;

 • -dat vanaf de Hogerwaardweg de Eerste Hogerwaarddwarsweg in noordelijke richting overgaat in een doodlopend grindbaantje;

 • -dat dit grindbaantje alleen toegang verleent tot percelen die allen in eigendom zijn van de Stichting Het Noord-Brabants Landschap;

 • -dat op dit grindbaantje onwenselijke gebeurtenissen en ontmoetingen plaatsvinden;

 • -dat de Stichting Het Noord-Brabants Landschap daarvan overlast ondervindt;

 • -dat het daarom gewenst is dit gedeelte van de Eerste Hogerwaarddwarsweg af te sluiten voor alle verkeer;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder wordt beoogd;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 14-12-2012);

besluit:

 • -tot het instellen van een gesloten verklaring voor alle verkeer op het een gedeelte van de Hogerwaarddwarsweg (grindbaantje), door het plaatsen van een bord C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het fysiek afsluiten van dit gedeelte van de Hogerwaarddwarsweg door het plaatsen van een slagboom.

E.e.a. conform het bijgevoegde bordenplan.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen