Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1145Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000133

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking bij Krabbendijke.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 1 maart en 1 november 2013 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert bij Krabbendijke;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Schelpkreek nabij de Nieuwlandseweg/Windgat tot aan de Platte Bank bij de Roelshoekweg;

 • -dat het in verband daarmee gewenst is om de Platte Bank (buitendijks) alleen open te stellen voor werkverkeer;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen transportroutes worden ingesteld;

 • -dat deze transportroutes gebruik maken van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Noordschans, Platte Bank, Windgat te Krabbendijke en de Schelpkreek en Molendijkseweg te Yerseke;

 • -dat over een aantal van deze wegen tevens het Fietsknooppuntennetwerk Zeeland loopt;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid op deze wegen gewenst is het fietsverkeer te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat het daarom gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat de Noordschans tussen de Noorddijk en de Platte Bank te Krabbendijke een wegbreedte heeft van gemiddeld 3 meter;

 • -dat het daardoor gewenst is om op dit weggedeelte de snelheidslimiet te verlagen;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om op dit weggedeelte een verbod in te stellen voor bestuurders om door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting;

 • -dat de Molendijkseweg in Yerseke de ontsluitingsweg is van zowel het werkgebied als van het bedrijventerrein Olzendepolder;

 • -dat op de Molendijkseweg deze verkeersstromen zich mengen met (recreatief) fietsverkeer;

 • -dat het daardoor gewenst is om op de Molendijkseweg een adviessnelheid in te stellen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 27 december 2012);

besluit:

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of veer op de Platte Bank (buitendijks) te Krabbendijke, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op de Platte Bank (binnendijks) te Krabbendijke, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlag 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur op de Noordschans tussen de Noorddijk en de Platte Bank te Krabbendijke, door het plaatsen van borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een verbod voor bestuurders om door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting op de Noordschans tussen de Noorddijk en de Platte Bank te Krabbendijke, door het plaatsen van borden F05 en F06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op de Molendijkseweg te Yerseke, door het plaatsen van een bord A04-30 met onderbord “kruisend werkverkeer”, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2012-01128 van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen