Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 1144

Gepubliceerd op 11 januari 2013 14:51

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000132

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking op Sint Philipsland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 1 maart en 1 november 2013 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert langs de Oude Polder van Sint Philipsland;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Abraham Wisseweg ter hoogte van de Noorddijk tot aan de Rijksweg bij de bebouwde kom van Sint Philipsland;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen transportroutes worden ingesteld;

 • -dat deze transportroutes gebruik maken van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Rijksweg, Del Campoweg, Willemsweg, Abraham Wisseweg, Oudeweg en Zuiddijk;

 • -dat over een aantal van deze wegen tevens het Fietsknooppuntennetwerk Zeeland loopt;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid op deze wegen gewenst is het fietsverkeer te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat het daarom gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat aan de Willemsweg een depot wordt ingericht;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is de ontsluitingswegen van het depot alleen open te stellen voor transportverkeer;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 27 december 2012);

besluit:

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de Willemsweg, Del Campoweg, Abraham Wisseweg, Zuiddijk, Mosselweg, Kreukelweg en Krabbenweg, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 maart tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op een gedeelte van de Rijksweg tussen de Del Campoweg en de voormalige Veerhaven en op de Willemsweg, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2012-01099 van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl