Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 1142Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenVERKEERSBESLUIT

2013000130

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking in de buurt van Zierikzee.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 1 februari en 1 november 2013 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert in de buurt van Zierikzee;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf Borrendamme nabij de Boerenweg, langs de Cauwersinlaag en het Havenkanaal West tot aan de Weldamseweg;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een tweetal transportroutes worden ingesteld;

 • -dat één transportroute gebruik maakt van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Boerenweg en Klerksweg;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op deze wegen het transportverkeer slechts in één richting te laten plaatsvinden;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om op de genoemde wegen het doorgaande fietsverkeer te scheiden van het transportverkeer;

 • -dat de andere transportroute gebruik maakt van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Levenstrijdweg, Weldamseweg (gedeeltelijk), Havenweg en Eersteweegje;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om de Levenstrijdweg (gedeeltelijk), de Weldamseweg en de Havenweg in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om op het Eersteweegje buiten de bebouwde kom de maximum snelheid te verlagen en om fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat de binnen het werkgebied gelegen onderhoudsweg is opengesteld voor recreatief medegebruik;

 • -dat over deze onderhoudsweg een recreatieve fietsroute wordt aangegeven;

 • -dat het in verband met de veiligheid gewenst is om tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende onderhoudsweg alleen open te stellen voor werkverkeer;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 27 december 2012);

besluit:

 • -tot het tijdelijk (van 1 februari t/m 12 juli 2013) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de buitendijkse onderhoudsweg vanaf de Boerenweg tot de Weldamseweg, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 1 februari t/m 12 juli 2013) instellen van een gesloten verklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Boerenweg en de Klerksweg, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (van 1 februari tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de buitendijkse onderhoudsweg vanaf de Weldamseweg tot de keersluis in het Havenkanaal, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (van 1 februari tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Levenstrijdweg, de Weldamseweg en de Havenweg, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (van 1 februari tot 1 november 2013) instellen van een gesloten verklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen op het Eersteweegje, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (van 1 februari tot 1 november 2013) verlagen van de maximaal toegestane snelheid van 60 km per uur naar 30 km per uur, op het Eersteweegje tussen de grens van de bebouwde kom en de Havenweg, door het plaatsen van borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekeningen ZLRW-2012-01461 en -01462 van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.

Middelburg, 3 januari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen