Logo Limburg
Wet Voorkeursrecht gemeenten Ooijen Wanssum, Limburg

(artikel 9a, juncto artikel 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten)

Provinciale Staten van de provincie Limburg maakt ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend dat zij op 28 maart 2013 heeft besloten tot aanwijzing van een aantal percelen gelegen in het gebied van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal gelegen in het gebied ten noorden van de provinciale weg N 270 en aan de oostzijde van Wanssum. De aanwijzing heeft als planologische basis de ruimtelijke visie en de toegedachte bestemming zoals opgenomen in het voorstel aan Provinciale Staten. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastraal overzicht en lijst van de aangewezen percelen. Het besluit van 28 maart 2013 treedt in werking een dag na de publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie jaar, tenzij voordien een inpassingsplan is vastgesteld.

Door het besluit tot aanwijzing van de percelen als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren of zakelijk gerechtigden van de in het besluit aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de provincie Limburg te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na 26 april 2013 tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en het adres van de belanghebbende en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de Provinciale Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de stukken welke betrekking hebben op deze aanwijzing zijn openbaar en liggen met ingang van 26 april 2013 gedurende zes weken kosteloos voor eenieder ter inzage bij het gemeentehuis van de gemeente Venray en het projectbureau Ooijen Wanssum, Beatrixstraat 9, 5864 EG Meerlo.

RO05172013

Naar boven