Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 9385Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Ontwerpbestemmingsplan Emmerikseweg 17, ’s-Heerenberg

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Emmerikseweg 17, ’s-Heerenberg met ingang van 17 mei 2012, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.

Het ontwerpbestemmingsplan Emmerikseweg 17, ’s-Heerenberg voorziet in de ontwikkeling van maximaal 14 grondgebonden woningen. De ontwikkellocatie is gelegen aan de zuidzijde van ’s-Heerenberg, tegen de Duitse grens aan. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Emmerikseweg en aan de oostzijde door de uitbreidingswijk van ’s-Heerenberg.

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd eveneens buiten werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291678.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 15 mei 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.