Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 9251Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Ontwerpbestemmingsplan Kom Beek

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Kom Beek met ingang van 17 mei 2012, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.

Het ontwerpbestemmingsplan Kom Beek betreft een actualisatie van bestaande bestemmingsplannen voor de kom Beek. Voor de kom Beek gelden nu diverse bestemmingsplannen, besloten is om hier 1 nieuw bestemmingsplan van te maken waarin ze allemaal zijn opgenomen. Het gaat onder meer om de volgende bestemmingsplannen:

  • Beek 2000

  • Steegseweg 2008

  • De Vaanhorst.

Het betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de bebouwde kom van Beek met op enkele plaatsen een overgangszone naar het buitengebied. Hieronder valt dus in principe alle bebouwing gelegen binnen de kom Beek, grofweg begrensd door de Arnhemseweg aan de noordzijde. Verder vormen de Peeskesweg, de Schaapsdrift, de Eltenseweg, de Steegseweg en de Kolkstedeweg een deel van de begrenzing.

Het onderhavige bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Dit wil zeggen dat het in beginsel is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Daarbij is rekening gehouden met wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van rechtskracht worden van de diverse plannen.

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd eveneens buiten werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291678.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 15 mei 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.