Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2012, 9119Overig

Kennisgeving ontwerpbesluiten Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Met ingang van 11 mei tot en met 21 juni 2012 liggen de ontwerpbesluiten voor het project Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen gezamenlijk ter inzage.

Achtergrond

De gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen betreft de gasvelden Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-Oost, Lauwersoog-West en Vierhuizen-Oost, gelegen in de gemeenten Dongeradeel en De Marne.

Ten behoeve van de gaswinning is uitbreiding van een mijnbouwwerk voor het veld Nes nodig. De gasvelden liggen deels onder gebied dat op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met deze gaswinning wordt bijgedragen aan de energievoorzieningszekerheid in Nederland.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) verzoekt om instemming met het gewijzigde winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Doel van het gewijzigde winningsplan is te komen tot een beter planmatig en doelmatig beheer van de gaswinning op de locaties. De voornaamste wijzigingen betreffen aanpassing van de productieprofielen en aanpassing van de bodemdalingprognoses op basis van geactualiseerde modellering. Daarnaast is er rekening gehouden met het geactualiseerde beleidsscenario voor de relatieve zeespiegelstijging. De wijzigingen passen volgens NAM binnen het ‘Hand aan de Kraan’-principe, waarbij de natuurgrens niet zal worden overschreden. NAM verzoekt tevens om een vergunning op grond van de Wabo voor het bouwen van een bouwwerk en milieuneutraal veranderen van een inrichting.

Twee besluiten die voor het project nodig zijn, worden in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ontwerpbesluiten

Op 11 mei 2012 worden de ontwerpbesluiten voor het project Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen ter inzage gelegd.

Voor de aanleg en exploitatie van het project Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen zijn diverse besluiten nodig. De Minister van EL&I legt de ontwerpen van de volgende besluiten ter inzage:

Minister van EL&I

Besluit ex art. 34, derde lid, van de Mijnbouwwet (‘instemmingsbesluit winningsplan’)

Besluit ex art. 2.1, eerste lid, onder a, en artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en 3°, van de Wabo (‘Omgevingsvergunning’)

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De ontwerpbesluiten, de ingediende aanvragen en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen (met uitzondering van de vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer) met ingang van 11 mei 2012 tot en met 21 juni 2012, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:

  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, T (070) 379 89 11;

  • Gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13 te Dokkum, T 14 0519 (zonder netnummer);

  • Gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, T (0595) 57 55 00.

Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Tot en met 21 juni 2012 kan eenieder schriftelijk zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Postbus 223

2250 AE Voorschoten

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt mondeling inspreken op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het bevoegde bestuursorgaan.

Informatieavonden

Heeft u belangstelling voor nadere informatie over dit project, maakt u dit dan uiterlijk 1 juni 2012 kenbaar via het telefoonnummer (070) 379 89 79, van Bureau Energieprojecten. Bij voldoende belangstelling worden informatieavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het project.

Deze informatieavonden vinden dan plaats op:

  • 13 juni 2012 van 18.30 uur tot 20.00 uur te Hollum – Ameland en

  • 14 juni 2012 van 19.00 uur tot 20.30 uur te Dokkum.

Indien de informatieavonden plaatsvinden, worden diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld circa een week van tevoren persoonlijk uitgenodigd, onder vermelding van de exacte locaties.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting direct na de zomer worden genomen en ter inzage worden gelegd. Bij de besluiten wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.