Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 8434Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Ontwerp omgevingsvergunning Plantsoensingel Zuid, Klinkerstraat, (Achter de Kom 1 t/m 15) te ’s-Heerenberg

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, voor de realisatie van 2 extra woningen binnen een volgens het bestemmingsplan toegestaan woongebouw met 6 woningen op een kavel gelegen aan de Klinkerstraat en kadastraal bekend als gemeente Bergh, sectie G, nummer 1149.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 mei 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0316-291607. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.