Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 8365Overig

Ontwerpbesluit goedkeuring beëindiging aanbodkanalen landelijke publieke omroep

Kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

In de Meerjarenbegroting 2012-2016 die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) op 14 september 2011 heeft ingediend, is in bijlage 1b een aanvraag opgenomen voor instemming door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de beëindiging van een aantal aanbodkanalen van de landelijke publieke omroep. Deze aanvraag is gebaseerd op artikel 2.21, vierde lid, van de Mediawet 2008. Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

Op grond van artikel 3.12, tweede en derde lid, van de Awb geef ik hierbij kennis van de zakelijke inhoud van mijn ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit bevat mijn instemming met de beëindiging van de volgende aanbodkanalen:

 • a. Overige televisieprogrammakanalen:

  • Consumenten 24

  • Geschiedenis 24

  • Spirit 24 op de digitale kabel

  • Sterren 24 op de digitale kabel.

 • b. Webkanalen (audio):

  • Radio 2: 2 webkanalen (gezamenlijke webkanalen)

  • 3FM: 1 webkanaal (gezamenlijk webkanaal)

  • FunX/Urban radioprogrammakanaal: 5 webkanalen (gezamenlijke webkanalen)

  • Moodstreams die gebruikers kunnen afstemmen op hun stemming (verzorgd door KRO).

Het ontwerpbesluit wordt op 2 mei 2012 gepubliceerd en ter inzage gelegd via plaatsing op de website van het rijk (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omroepen/publieke-omroep/taak-publieke-omroep/digitale-diensten). Het ontwerpbesluit wordt ook toegezonden aan de bij het ministerie bekende belanghebbenden, onder wie de NPO als aanvrager.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, te rekenen vanaf 2 mei 2012, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te worden ingediend onder vermelding van het onderwerp ‘ontwerpbesluit beëindiging aanbodkanalen publieke omroep Meerjarenbegroting 2012–2016’. Indiening per post geschiedt aan:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Postbus 16375

2500 BJ, ’s-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl.

Zienswijzen hebben uitsluitend betrekking op het ontwerpbesluit en niet op de hele Meerjarenbegroting 2012–2016.

Belanghebbenden dienen aan te geven of de zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval dient gemotiveerd aangegeven te worden welke dat zijn en worden belanghebbenden verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van de zienswijze in te dienen.

Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen dit uiterlijk binnen een week te rekenen vanaf 2 mei 2012 kenbaar maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. In deze e-mail dient het onderwerp ‘ontwerpbesluit beëindiging aanbodkanalen publieke omroep Meerjarenbegroting 2012–2016’, te worden aangegeven. Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden tot het houden van een hoorzitting.