Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 7949Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Vaststelling bestemmingsplan ‘Villa Treeswijk’

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 april 2012 het bestemmingsplan ‘Villa Treeswijk’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van de monumentale villa en bijbehorende langgevelboerderij naar ‘Gemengde doeleinden’. De woonbestemming van de langgevelboerderij vervalt. De omliggende gronden krijgen de bestemming ‘Groen’ en ‘Natuur’. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorend raadsbesluit ligt vanaf 26 april tot en met 6 juni 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via de gemeentelijke website: www.waalre.nl/wonen&leven/actualisatie bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad. Daarnaast kan ook door belanghebbenden, die geen zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld, voor zover dit beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Waalre, 25 april 2012