Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 7161Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Bestemmingsplan Buitengebied Didam, Wijziging Holthuizerstraat 14 te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun vergadering van 3 april 2012 het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Didam, Wijziging Holthuizerstraat 14 te Didam’ hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot de bouw van een vrijstaande woning in het kader van functieverandering aan de Holthuizerstraat 14 te Didam, één en ander conform het vastgestelde bestemmingsplan ‘parapluherziening ruimte voor vernieuwing in het buitengebied’.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 12 april 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het plan bij ons heeft kenbaar gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij ons kenbaar te maken;

Het besluit treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 10 april 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.