Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 6391Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Bestemmingsplan Buitengebied Didam, wijziging Geulecampweg te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij in hun vergadering van 20 maart 2012 het ‘bestemmingsplan Buitengebied Didam, wijziging nieuw agrarisch bouwvlak Geulecampweg te Didam’ hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van een nieuw agrarisch bouwperceel aan de Geulecampweg (tussen nrs. 7 en 9) te Didam.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 5 april 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de ‘Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: zie kader hiernaast)’. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 20 maart 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.