Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 6175Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Ontwerp omgevingsvergunning Melegardeweg 12a te Zeddam

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, voor de realisatie van een vrijstaande woning met bijgebouw op een kavel gelegen tussen de Melegardeweg 12 en 14 en kadastraal bekend als gemeente Bergh, sectie C, nummer 1629.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 maart 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0316-291653. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.