Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 5733Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Zorgcentrum Op den Toren)

Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om vergunning te verlenen ten behoeve van de volledige herbouw c.q. nieuwbouw van Zorgcentrum ‘Op den Toren’ (inclusief de aanleg van parkeerplaatsen, uitritten, groenvoorzieningen e.d.) aan de Valkenburgerweg 67 te Nuth.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken, die redelijkerwijs noodzakelijk mogen worden geacht voor een beoordeling van dit besluit, zullen met ingang van 22 maart 2012 tot 5 mei 2012 ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis van Nuth aan het Deweverplein 1 te Nuth; elke werkdag van 8.30–12.00 uur en op donderdag tevens van 14.00–17.00 uur.

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit worden uitgebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth. Binnen voornoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe bij het Wabo-loket van de gemeente Nuth: 045-5659169 of wabo-loket@nuth.nl. Bij dit loket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de daarvoor verschuldigde leges), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

Tegen een definitieve beschikking kan slechts beroep worden aangetekend door belanghebbenden die ook zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben uitgebracht.