Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 5718Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Omgevingsvergunning Sint Jansgildestraat 63a te Beek

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de regels van het bestemmingsplan ‘Kom Beek’ van de voormalige gemeente Bergh, voor de uitbreiding van een fietswinkel aan de Sint Jansgildestraat 63a. De verleende vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerpvergunning naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken, te rekenen vanaf 15 maart 2012. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Hierdoor treedt de omgevingsvergunning in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen.