Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2012, 498Ruimtelijke plannen

Nieuw goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. (WRO oud)

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt, in gevolge artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO oud), bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 13 december 2011 een nieuw goedkeuringsbesluit hebben genomen over het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. (en omgeving). Dit bestemmingsplan heeft naast de Prinses Irenebuurt ook betrekking op het Beatrixpark.

Het nieuwe goedkeuringsbesluit vloeit voort uit de uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2008 (nr. 200701915/1), waarin een eerder goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten werd vernietigd. Het besluit van Gedeputeerde Staten behelst de hernieuwde goedkeuring van dit bestemmingsplan met uitzondering van drie perceelsgedeelten met de bestemming ‘Openbare ruimte en groen-park’.

Ter inzage

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt samen met het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt e.o. met ingang van 16 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie van ons kantoor aan de Burgerweeshuispad 301 op maandagavond tot 19.30 uur geopend en de informatiebalie van ons kantoor aan de President Kennedylaan 923 op woensdagavond tot 19.30 uur. De stukken zijn tevens raadpleegbaar op de website van Stadsdeel Zuid, www.zuid.amsterdam.nl onder ‘Wonen en leefomgeving’, ’Bouwen’, ‘Bestemmingsplannen’.

Beroep instellen

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kan beroep worden ingesteld door degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht bij Gedeputeerde Staten, alsmede door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen naar voren te hebben gebracht bij Gedeputeerde Staten. Beroep is mogelijk gedurende de termijn van terinzagelegging en moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ten aanzien vande goedkeuring treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Amsterdam, 12 januari 2012

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

H.J.M. Wink,

stadsdeelsecretaris.

P.P.J. Slettenhaar,

stadsdeelvoorzitter.