Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 4904Vergunningen

Logo Uden
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen 1e en 2e fase Hemelrijkstraat 11 te Odiliapeel

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan is omgevingsvergunning:

  • 1e fase te verlenen als revisievergunning voor een pluimveehouderij

  • 2e fase te verlenen voor het gewijzigd bouwen van 2 pluimveestallen

op het adres Hemelrijkstraat 11, 5409 SP te Odiliapeel (zaken 53466 en 56672).

De ontwerpbesluiten en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 15 maart 2012, zes weken inzien tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het College van burgemeester en wethouders, afd. Bouwen en Milieu, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, telefoonnummer (0413) 281497.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uden, 14 maart 2012

Burgemeester en wethouders van Uden, de secretaris, J.M. Smarius.

De burgemeester, H.A.G. Hellegers.