Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 4857Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7–9 Stokkum)’

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 maart 2012 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7–9 Stokkum)’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning aan de Eltenseweg in Stokkum. Het plangebied is gelegen naast de bestaande woning Eltenseweg 9 en tegenover de woning Eltenseweg 12. Kadastraal staat de projectlocatie bekend als gemeente Bergh, sectie F, nummer 2578.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 maart 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1 en is tevens via www.montferland.info (link naar ruimtelijkeplannen.nl) digitaal te raadplegen. Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.