Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 4834Ruimtelijke plannen

Logo Montferland
Ontwerp omgevingsvergunning woningsplitsing Pastoor van Sonsbeeckstraat 2/2a te Stokkum

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Kernen 2007’, voor het splitsen van de woning Pastoor van Sonsbeeckstraat 2/2a te Stokkum.

Het ontwerp-afwijkingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 maart 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn tevens via www.montferland.info te raadplegen.

Gedurende deze termijn kan eenieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0316-291653. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.