Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 426Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Bergambacht op 13 december 2011 het bestemmingsplan Buitengebied 2011 (NL.IMRO.0491.1030BG011-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd op de volgende punten: het gemeentelijk archeologiebeleid is verwerkt, er is een sloopverbod voor karakteristieke panden toegevoegd en twee bestaande gemalen zijn alsnog met een passende bestemming opgenomen. Verder hebben de ingediende zienswijzen aanleiding gegeven het plan op enkele punten te wijzigen en zijn er enkele tekstuele en redactionele aanpassingen doorgevoerd die inhoudelijk niet van belang zijn.

Het bestemmingsplan Dorpsgebied ligt met het raadsbesluit en de Nota zienswijzen van 12 januari tot en met 22 februari 2012 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00–12.00 uur).

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Degene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de gewijzigd vastgestelde delen van het bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 23 februari 2012. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.