Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 4236Overig

Ontwerpbesluit op basis van artikel 3 van de Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs met ingang van 1 augustus 2012

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om goed te keuren de volgende aanvraag ingediend voor 1 november 2011 in het kader van de procedure voor bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs

Bekostiging als nevenvestiging van de dislocatie aan de Exaeten 1 te Baexem van het Mundium College te Roermond (03XF)

U verzoekt mij om met ingang van 1 augustus 2012 voor bekostiging als nevenvestiging in aanmerking te brengen de dislocatie aan de Exaeten 1 te Baexem (03XF-05) van het Mundium College te Roermond (03XF). Aan de nevenvestiging wenst u geen afsluitend onderwijs te verbinden.

Besluit

Ik keur goed, met toepassing van artikel III, negende lid van de wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (stb.2008, 296) en artikel 3 van de Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs (stb.2009, 20), de aanvraag van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg te Roermond voor bekostiging als nevenvestiging van de dislocatie aan de Exaeten 1 te Baexem (03XF-05). Aan de nevenvestiging wordt geen afsluitend onderwijs verbonden.

Een overzicht van de goedgekeurde situatie per 1 augustus 2012 heb ik bij deze brief gevoegd.

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit en voor zover van toepassing andere daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf één dag na publicatie in de Staatscourant tot en met zes weken gerekend vanaf één dag na publicatie in de Staatscourant tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van:

DUO Zoetermeer

Europaweg 2

2711AH Zoetermeer.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen de bovengenoemde termijn hun zienswijzen hieromtrent mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij:

Dienst Uitvoering Onderwijs

t.a.v. de afdeling OND/ODS

Postbus 606

2700 ML Zoetermeer

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

de afdeling OND/ODS, telefoon 079-3234004.

De Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze: de directeur Producten en Diensten van de Dienst Uitvoering Onderwijs, S.J. van Spijker.