Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 3565Ruimtelijke plannen

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning ‘Bij de Kerk 8’ in Nieuwpoort

Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ligt het ontwerp van het omgevingsbesluit ‘Bij de Kerk 8’ in Nieuwpoort ter inzage. Het betreft het de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ om zo de bouw van een nieuwe woning mogelijk te maken.

Het ontwerp van het omgevingsbesluit ligt met ingang van 24 februari 2012 zes weken ter inzage, tijdens openingstijden op het gemeentekantoor.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan eenieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.