Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 3201Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Heerenberg, Stadspark’

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Heerenberg, Stadspark’ met ingang van 23 februari 2012, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is.

Het bestemmingplan beoogt de nieuwbouw van 39 woningen mogelijk te maken aan de zuidzijde van de voormalige kloostertuin van Gouden Handen in ’s-Heerenberg.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291651.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 21 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.