Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2012, 3121Overig

Publicatie milieubeheer Rondweg 23 Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 19 december 2011 heeft V.O.F. Agro Hendriks medegedeeld dat zij voornemens is een rundveestal op te richten. De inrichting is gelegen aan Rondweg 23 te Overloon. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door V.O.F. Agro Hendriks geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boxmeer leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen gedurende zes weken (van 22 februari 2012 tot en met 3 april 2012 ter inzage bij de afdeling Vergunningen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur, op maandagavond van 17.30 uur tot 19.00 uur en op woensdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boxmeer, 21 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Boxmeer, namens dezen: het hoofd van de Afdeling Vergunningen, J.H.C. Craenen.