Vaststelling bestemmingsplannen ‘Golsteinseweg 6’ en ‘Nieuw-Middelburg’

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 19 december 2011 de volgende bestemmingsplannen ongewijzigd heeft vastgesteld:

  • bestemmingsplan ‘Golsteinseweg 6’

  • bestemmingsplan ‘Nieuw-Middelburg’.

Het raadsbesluit en de vastgestelde bestemmingsplannen liggen vanaf 5 januari 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplannen zijn ook digitaal te raadplegen via de website www.middelburg.nl onder wonen en (ver)bouwen / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687. BPBGMGOL-VG99 (Golsteinseweg 6) en NL.IMRO.0687. BPNWM-VG99 (Nieuw-Middelburg).

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Middelburg, 4 januari 2012

Naar boven