Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2012, 27385Vergunningen

Logo Beemster
Kennisgeving Ontwerpbeschikking ontheffing Voorkeursgrenswaarde Wet Geluidhinder, gemeente Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 110c van de Wet Geluidhinder bekend, dat voor eenieder ter inzage ligt de ontwerpbeschikking ontheffing Voorkeursgrenswaarde Wet Geluidhinder.

Deze ontwerpbeschikking voorziet in het verlenen van hogere waarden voor 37 woningen in ‘De Nieuwe Tuinderij West 2’ te Zuidoostbeemster.

Voor het plangebied is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de geplande 37 woningen binnen het plangebied de voorkeurswaarden volgens de Wet Geluidhinder zal worden overschreden. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor deze woningen te besluiten hogere waarden te verlenen.

Deze ontwerpbeschikking ligt van 31 december 2012 tot en met 11 februari 2013 ter inzage bij de sector Grondgebied van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV, Middenbeemster.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster, Postbus 7, 1462 ZG, Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van de sector inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de sector Grondgebied via telefoonnummer (0299) 68 21 21.