Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2012, 27095Ruimtelijke plannen

Logo Utrecht (Utr)
Bekendmaking facetbestemmingsplannen Woningsplitsing I en II, gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 28 december 2012 gedurende zes weken ter inzage liggen:

  • 1. het op 13 december 2012 door de raad ongewijzigd vastgestelde facetbestemmingsplan Woningsplitsing I;

  • 2. het daarbij behorende vaststellingsbesluit;

  • 3. het op 13 december 2012 door de raad gewijzigd vastgestelde facetbestemmingsplan Woningsplitsing II;

  • 4. het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

De wijziging die is aangebracht in het facetbestemmingsplan Woningsplitsing II betreft de

aanpassing van de verbeelding. Het inmiddels op 9 augustus 2012 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Oudwijkersdwarsstraat, Oudwijk, ten behoeve van de realisering van maximaal 20 woningen, is uit de verbeelding verwijderd.

Plangebieden en doelstelling

Het plangebied van facetbestemmingsplan Woningsplitsing I bevat delen van de nog geldende bestemmingsplannen Zuilen, Zuilen 1e herziening, Kop van Lombok en Dichterswijk-Croeselaan. Deze bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing. Het facetbestemmingsplan levert voor de delen die bij dit facetbestemmingsplan zijn betrokken een aanvulling op de genoemde bestemmingsplannen in de bestemmingen waarin wonen is geregeld.

Het facetbestemmingsplan Woningsplitsing II regelt de woningsplitsing voor delen van de gebieden Ondiep, Lombok e.o., Pijlsweerd, Vogelenbuurt-Tuinwijk, Gruttersdijk e.o., Griftpark e.o., Wittevrouwen e.o., Oudwijk-Krommerijn en Rivierenwijk. Deze bestemmingsplannen blijven onverkort van toepassing Het facetbestemmingsplan levert voor de delen die bij dit facetbestemmingsplan zijn betrokken een aanvulling op de genoemde bestemmingsplannen in de bestemmingen waarin wonen is geregeld.

De hoofddoelstelling van beide facetbestemmingsplannen is nieuwe ontwikkelingen in de vorm van woningsplitsing, die de leefbaarheid in een aantal gebieden van de stad aantasten, juridisch-planologisch tegen te gaan en slechts onder strikte voorwaarden toe te staan.

Inzien

De facetbestemmingsplannen als vervat in GML-bestand NL.IMRO.03440000BPWONINGI-0401 en NL.IMRO.03440000BPWONINGII-0401, (elk bestaande uit een toelichting, regels (voorschriften), een verbeelding (plankaart) en bijlagen) en de besluiten liggen met ingang van 28 december 2012 gedurende zes weken, dus tot en met 7 februari 2013, ter inzage bij:

  • Balie Bouwen Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling

    Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht

    Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Let op: tijdens de Kerstperiode kunnen openingstijden afwijken.

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de plicht om ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar te maken. Daarnaast moeten de digitale ruimtelijke plannen worden gepubliceerd via een landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale bestemmingsplan via de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Op deze landelijke website zijn geen onderzoeksrapporten van het bestemmingsplan in te zien.

De gemeente Utrecht biedt de bestemmingsplannen inclusief onderzoeksrapporten ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in het facetbestemmingsplan Woningsplitsing II aangebrachte wijziging.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Zo mogelijk dient een kopie van het(de) bestreden besluit(en) bijgevoegd te worden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 'voorlopige voorziening' ingediend worden bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.