Convenant horizontaal toezicht tussen Albron en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De partijen

• de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.N. de Groot, hoofdinspecteur divisie Consument & Veiligheid;

• Albron B.V. (Albron), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. Jacobs, directeur Operations.

Overwegende dat

 • 1. Albron verschillende cateringlocaties exploiteert en verplicht is tot naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving;

 • 2. De NVWA tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 3. Albron zich ervan bewust is dat de veiligheid van consumenten en medewerkers gewaarborgd dient te worden en Albron hiertoe een deugdelijk en goed werkend bedrijfsvoeringssysteem heeft opgezet.

 • 4. Partijen er naar streven om op basis van wederzijds vertrouwen afspraken te maken om de naleving van de relevante wet- en regelgeving te borgen en de risico’s met betrekking tot voedselveiligheid zo veel mogelijk te beheersen.

 • 5. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. Partijen streven ernaar de toezichtlast te verminderen en de dienstverlening te verbeteren.

Komen het volgende overeen

Doel en uitgangspunten

 • 1. De NVWA sluit convenanten af met bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en medewerkers te beheersen.

 • 2. Partijen baseren hun onderlinge relatie op transparantie, begrip en vertrouwen.

 • 3. Rechten en verplichtingen op basis van wet- en regelgeving zijn en blijven zonder enige beperking van toepassing.

 • 4. Dit convenant heeft betrekking op alle voor Albron van toepassing zijnde bepalingen wet- en regelgeving waarvoor de NVWA is aangewezen als toezichthouder.

 • 5. In dit convenant worden de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te gaan vastgelegd.

Verplichtingen Albron

Albron:

 • 1. Draagt zorg voor een deugdelijk functionerend systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle op haar bedrijfsvoering met als doel de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief de van toepassing zijnde hygiënecodes) na te leven;

 • 2. Neemt expliciet haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften op het gebied van voedselveiligheid, bepaalt regelmatig de risico’s van haar producten en processen en streeft aantoonbaar naar beheersing en vermindering van deze risico’s;

 • 3. Heeft de inspanningsverplichting om het percentage afwijkingen en overtredingen elk jaar verder te verminderen;

 • 4. Meldt tijdig aan de NVWA relevante wijzigingen in het bedrijfsvoeringssysteem, en indien nodig wijzigingen in de directie, management en organisatiestructuur, die mogelijk effect kunnen hebben op de beheersing van voedselveiligheid;

 • 5. Rapporteert jaarlijks aan de NVWA over de werking van het risicomanagement en geeft hierbij inzicht in de gebruikte informatie, de resultaten van de risicoanalyse en de voortgang van de verbeterplannen.

 • 6. Zorgt voor het tijdig melden van incidenten die een acuut gevaar voor de volksgezondheid vormen of hebben gevormd;

 • 7. Wijst voor het onderhouden van de contacten met de NVWA een vaste contactpersoon aan.

Verplichtingen NVWA

De NVWA:

 • 1. De NVWA komt niet meer op een locatie binnen de scope van dit convenant, tenzij er ernstige calamiteiten zijn;

 • 2. Bespreekt de relevante zaken, waarbij vanuit haar optiek mogelijk verschil in inzicht kan ontstaan met de Albron;

 • 3. Wijst voor het onderhouden van de contacten met de Albron een vaste contactpersoon aan.

Aanvullende afspraken

 • 1. Dit convenant heeft uitsluitend werking in de onderlinge verhouding tussen Partijen;

 • 2. Dit convenant heeft betrekking op de ondernemingen waarin en op activiteiten waarover Albron zeggenschap heeft. Partijen hebben in overleg vastgesteld welke ondernemingen en activiteiten dit betreft, en hiervan is een overzicht opgenomen in de bijlage. Deze bijlage kan in onderling overleg herzien worden;

 • 3. Wanneer één van de Partijen constateert dat de inspanningsverplichtingen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen door de ander redelijkerwijs niet voldoende worden nagekomen, streven Partijen ernaar dit in onderling overleg te herstellen met tijdsgebonden afspraken over acties en/of maatregelen;

 • 4. De contactpersonen van Partijen overleggen over de uitvoering van dit convenant regelmatig, zo vaak als één der Partijen dit nodig acht, maar ten minste één keer per jaar;

 • 5. Bij het vaststellen van een overtreding van wet- en regelgeving door Albron gaat de NVWA niet eerder tot handhaving over dan na overleg met Albron. In geval van ernstige overtreding en/of daar waar de veiligheid van mens direct in het geding kan zijn, kan hiervan worden afgeweken;

 • 6. Partijen gaan vertrouwelijk om met de informatie die op grond van dit convenant tussen Partijen wordt uitgewisseld, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven;

 • 7. Dit convenant wordt, zonder bijlagen, gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de NVWA;

 • 8. Er vindt geen wijziging plaats in de onderlinge kostenverrekening; partijen blijven hun eigen kosten dragen;

 • 9. Ingeval van een geschil in verband met dit convenant, waaronder tevens begrepen de interpretatie en uitvoering van het convenant, streven partijen er naar om het geschil in onderling overleg in der minne te regelen. Van een geschil is sprake zodra ten minste één van de partijen dat stelt. Mochten partijen er niet in onderlig overleg uitkomen dan kan na dit overleg het geschil beslecht worden door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

Looptijd, wijziging en beëindiging

 • 1. Dit convenant treedt in werking door en op het moment van ondertekening door beide partijen. Dit convenant wordt gesloten voor onbepaalde tijd;

 • 2. Het convenant kan tussentijds met instemming van beide partijen worden bijgesteld;

 • 3. Het convenant kan met instemming van beide partijen uitgebreid worden met afspraken met andere toezichthoudende organisaties;

 • 4. Het convenant wordt periodiek geëvalueerd door Albron en NVWA;

  Specifieke afspraken inzake onderwerpen ter bespreking tijdens deze evaluatie zijn in de bijlage vermeld. Deze bijlage is niet openbaar, gezien het vertrouwelijke karakter van deze afspraken en de vermelde bedrijfsspecifieke confidentiële gegevens.

 • 5. Indien één van de partijen dit convenant wil beëindigen, zal zij de redenen vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de andere partij. Daarnaast vindt beëindiging niet eerder plaats dan na mondeling overleg, indien ten minste één der partijen daarop prijs stelt. Daarna kan dit convenant met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Utrecht, 12 december 2012

De hoofdinspecteur divisie Consument & Veiligheid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), H.N. de Groot.

Utrecht, 12 december 2012

De Operationeel Directeur Albron B.V. M. J. Jacobs.

Naar boven