Convenant Horizontaal Toezicht tussen NS Stations Retailbedrijf en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De partijen

• de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, verder NVWA, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.N. de Groot, hoofdinspecteur divisie Consument & Veiligheid

• NS Stations Retailbedrijf B.V., verder NS Stations RB, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. M. Noy, Algemeen Directeur NS Stations B.V.

Overwegende dat

 • 1. NS Stations RB verschillende Horeca- en Retailformules exploiteert en verplicht is tot naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving;

 • 2. De NVWA tot taak heeft het houden van toezicht op de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

 • 3. NS Stations RB zich ervan bewust is dat de veiligheid en gezondheid van consumenten gewaarborgd dient te worden en NS Stations hiertoe een deugdelijk en goed werkend bedrijfsvoeringsysteem heeft opgezet;

 • 4. Partijen er naar streven om op basis van wederzijds vertrouwen afspraken te maken om de naleving van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en productveiligheid en de hygiënecode te borgen en de risico’s met betrekking tot de volksgezondheid zo veel mogelijk te beheersen.

 • 5. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. Partijen streven ernaar de toezichtlast te verminderen en de dienstverlening te verbeteren.

Komen het volgende overeen

Doel en uitgangspunten

 • 1. De NVWA sluit convenanten af met bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun wettelijke (en bovenwettelijke) verplichtingen naleven en die gemotiveerd zijn om risico’s voor consumenten en burgers te beheersen;

 • 2. Partijen baseren hun onderlinge relatie op transparantie, begrip en vertrouwen;

 • 3. Rechten en verplichtingen op basis van wet- en regelgeving zijn en blijven zonder enige beperking van toepassing;

 • 4. Dit convenant heeft niet op alle wet- en regelgeving waarvoor de NVWA is aangewezen als toezichthouder betrekking. Het convenant beperkt zich tot de wet- en regelgeving gerelateerd aan voedsel- en productveiligheid. In de toekomst zal dit, indien beide partijen hiermee instemmen, uitgebreid worden met de Tabakswet en de Drank- en Horecawet;

 • 5. In dit convenant worden de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te gaan vastgelegd.

Verplichtingen NS Stations RB:

 • 1. Draagt zorg voor een deugdelijk functionerend kwaliteitsborgingsysteem en controle op de naleving en werking van dit kwaliteitsborgingsysteem met als doel de van toepassing zijnde regelgeving (inclusief van toepassing zijnde hygiënecodes) na te leven;

 • 2. Neemt expliciet haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften op het gebied van voedselveiligheid en productveiligheid, bepaalt regelmatig de risico’s van haar food en non food producten inclusief de bereiding en totstandkoming hiervan en streeft aantoonbaar naar beheersing en vermindering van deze risico’s;

 • 3. Heeft de inspanningsverplichting om het percentage afwijkingen en overtredingen elk jaar verder te verminderen;

 • 4. Meldt tijdig aan de NVWA relevante wijzigingen in het kwaliteitsborgingsysteem en indien nodig wijzigingen in directie, management en organisatiestructuur, die mogelijk effect kunnen hebben op de beheersing van voedselveiligheid en productveiligheid;

 • 5. Rapporteert jaarlijks aan de NVWA over de werking van het risicomanagement en geeft hierbij inzicht in de gebruikte informatie, de resultaten van de risicoanalyse en de (voortgang van de) verbeterplannen. De rapportages en resultaten richten zich in beginsel op de onderwerpen voedselveiligheid en productveiligheid.

  Als input dienen bestaande periodieke rapportages van externe controles en klachtenrapportages. Andere hieraan gerelateerde documenten en rapportages zijn op verzoek inzichtelijk;

 • 6. Zorgt voor het tijdig melden van incidenten die een (acuut) gevaar voor de volksgezondheid vormen of hebben gevormd;

 • 7. Wijst voor het onderhouden van de contacten met de NVWA een vaste contactpersoon aan in de hoedanigheid van de kwaliteitsmanager.

Verplichtingen NVWA

 • 1. Voert geen controles uit op de locaties van NS Stations RB binnen de scope van dit convenant, tenzij er ernstige calamiteiten zijn;

 • 2. Bespreekt de relevante zaken, waarbij vanuit haar optiek mogelijk verschil in inzicht kan ontstaan met NS Stations RB;

 • 3. Wijst voor het onderhouden van de contacten met NS Stations RB een vaste contactpersoon aan.

Aanvullende afspraken

 • 1. Dit convenant heeft uitsluitend werking in de onderlinge verhouding tussen Partijen;

 • 2. Dit convenant heeft betrekking op de eigen formules van NS Stations RB. Partijen hebben in overleg vastgesteld welke activiteiten dit betreft, en hiervan is een overzicht opgenomen in de bijlage. Deze bijlage kan in onderling overleg herzien worden;

 • 3. Wanneer één van de Partijen constateert dat de afspraken in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, door de ander redelijkerwijs niet voldoende worden nagekomen, streven Partijen ernaar dit in onderling overleg te herstellen met tijdsgebonden afspraken over acties en/of maatregelen;

 • 4. De contactpersonen van Partijen overleggen over de uitvoering van dit convenant regelmatig, zo vaak als één der Partijen dit nodig acht, maar ten minste één keer per jaar;

 • 5. Bij het vaststellen van een overtreding van wet- en regelgeving door NS Stations RB gaat de NVWA niet eerder tot handhaving over dan na overleg met NS Stations RB. In geval van een ernstige overtreding waar de veiligheid van de mens direct in gevaar komt, kan hiervan worden afgeweken. Er zal ten aller tijde contact opgenomen worden met NS Stations RB.

 • 6. Partijen gaan vertrouwelijk om met de informatie die op grond van dit convenant tussen Partijen wordt uitgewisseld, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven;

 • 7. Dit convenant wordt, zonder bijlagen, gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de NVWA.

 • 8. Er vindt geen onderlinge kostenverrekening plaats. Partijen blijven hun eigen kosten dragen.

 • 9. Ingeval van een geschil in verband met dit convenant, waaronder tevens begrepen de interpretatie en uitvoering van het convenant, streven partijen ernaar om het geschil in onderling overleg in der minne te regelen. Van een geschil is sprake zodra ten minste één van de partijen dat stelt. Mochten partijen er niet in onderling overleg uitkomen, dan wordt na dit overleg het geschil beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.

Looptijd, wijziging en beëindiging

 • 1. Dit convenant treedt in werking door ondertekening door beide partijen. Dit convenant wordt gesloten voor onbepaalde tijd;

 • 2. Het convenant kan tussentijds met instemming van beide partijen worden bijgesteld;

 • 3. Dit convenant kan met instemming van beide partijen uitgebreid worden met de Tabakswet, de Drank- en Horecawet en met afspraken met andere toezichthoudende organisaties;

 • 4. Het convenant wordt periodiek geëvalueerd door NS Stations RB en de NVWA;

 • 5. Indien één van de partijen dit convenant wil beëindigen, zal zij de redenen vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de andere partij. Daarnaast vindt beëindiging niet eerder plaats dan na mondeling overleg, indien ten minste één der partijen daarop prijs stelt. Daarna kan dit convenant met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De directeur Consument & Veiligheid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Drs. H.N. de Groot

Utrecht, 12 december 2012

De Algemeen Directeur NS Stations B.V., M. Noy

Utrecht, 12 december 2012

Naar boven