Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfStaatscourant 2012, 26498Ruimtelijke plannen

Logo Ooststellingwerf
Inspraak bestemmingsplannen Appelscha Boerestreek en Bosberg; zienswijzen Milieueffectrapportage (MER), Ooststellingwerf

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de voorontwerpen van de bestemmingsplannen Appelscha Boerestreek en Bosberg klaar zijn. Dat geldt ook voor het daarbij behorende ontwerp milieueffectrapport (MER) en de daarin opgenomen passende beoordeling.

Voorontwerp bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen beogen nieuwe ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen op en rondom de Boerestreek, en in het noordelijk deel van het Bosberg gebied te Appelscha, mogelijk te maken.

Ze borduren onder meer voort op afspraken die in het kader van de Ontwikkelagenda Appelscha en omgeving zijn gemaakt.

Ontwerp plan-MER

De bestemmingsplannen maken ontwikkelingen mogelijk die gelegen zijn nabij de ten zuiden van de Boerestreek gelegen Natura 2000 gebieden.

Uit een zogeheten voortoets bleek, dat significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden, als gevolg van deze ontwikkelingen, niet waren uit te sluiten. In een dergelijke geval moet er een zogeheten passende beoordeling van het bestemmingsplan worden gemaakt. En dat betekent op grond van artikel 7.2a van de Wet Miliebeheer, dat er ter voorbereiding van de genoemde bestemmingsplannen een milieu-effectrapport moet worden opgesteld. De passende beoordeling maakt onderdeel uit van het MER.

Het doel van het plan MER is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming rondom het (voorontwerp) bestemmingsplan. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten vormen dan ook onderdeel van de onderbouwing van de bestemmingsplannen.

Het ontwerp-MER wordt parallel aan de inspraakprocedure om advies voorgelegd aan de Commisie m.e.r. te Utrecht.

De voorontwerpen en het ontwerp-MER worden in deze periode ook voorgelegd aan andere externe partijen zoals de provincie en het waterschap.

Ter inzage

Voorontwerp bestemmingsplannen

De voorontwerpen liggen met ingang van 21 december 2012 tot en met 18 januari 2013 ter inzage.

De voorontwerpen kunnen worden ingezien via:

  • Een bezoek aan het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde

  • De gemeentelijke website:

    www.ooststellingwerf.nl onder bouwen en wonen/bestemmingsplannen

Het ontwerp MER

Dit ontwerp ligt met ingang van 21 december 2012 tot en met 1 februari 2013 ter inzage.

Het ontwerp kan op dezelfde wijze als de bestemmingsplannen worden ingezien.

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplannen

Volgens de gemeentelijke inspraakverordening wordt een ieder, tijdens de termijn van terinzagelegging, in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie op de voorontwerpen te geven. Dit kan via een brief of een inspraakformulier bestemmingsplan (via gemeentelijke website te downloaden).

Uw inspraakreactie moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde.

U kunt ook een mondelinge inspraakreactie geven. Dat kan tijdens de informatieavond en ook door het maken van een afspraak. U kunt daarvoor het algemene nummer van de gemeente bellen (0516-566222) of rechtstreeks contact opnemen met Geske Barendregt (0516-566262) of Hommo van Wijk (0516-566312).

Zienswijzen ontwerp plan-MER

Volgens artikel 7:11 van de Wet milieubeheer in relatie tot artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder, tijdens de termijn van de terinzagelegging, een zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Dat kan via een brief of een zienswijzenformulier MER (via gemeentelijke website te downloaden).

Uw zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde.

Ook kan er een mondelinge zienswijze worden ingediend. Dat kan tijdens de informatieavond en door het maken van een afspraak via de hiervoor genoemde nummers.

Informatieavond

Tijdens deze avond wordt er een korte presentatie van de plannen gegeven. Verder kunnen de plannen en het ontwerp MER worden ingezien.

Ook kunnen er op deze avond vragen worden gesteld en kan er een mondelinge inspraakreactie en/of zienswijze worden ingediend.

De informatieavond vindt plaats in By Bouma, Boerestreek 17, te Appelscha op donderdag 10 januari 2013. De avond begint om 19.30 uur.

Vervolg

De inspraakreacties en de zienswijzen worden, samen met externe adviezen en reacties, betrokken bij het opstellen van de ontwerp bestemmingsplannen voor de genoemde gebieden.

Alle reacties worden gebundeld en van commentaar voorzien.

De zienswijzen kunnen ook tot een aanpassing van het ontwerp-MER leiden en op die wijze ook tot een aanpassing van de bestemmingsplannen.

Daarna worden de (aangepaste) bestemmingsplannen (samen met het MER) als ontwerp ter inzage gelegd. Daar kunnen belanghebbenden (opnieuw) op reageren en medio 2013 neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de bestemmingsplannen en het MER.