Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2012, 26439Ruimtelijke plannen

Logo Oss
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde 'Beschermd stadsgezicht Ravenstein – 2013' in procedure, Oss

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde ‘Beschermd stadsgezicht Ravenstein - 2013’. Hieronder leggen wij uit wat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde inhouden. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of een bedrijf. Ook regelt het plan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplannen in het bestemmingsplan passen.

Waar gaat dit ontwerpbestemmingsplan over?

De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de historische stadskern van Ravenstein. Dit plan gaat over de oude stadskern van Ravenstein, globaal begrensd door de Maas en de stadsgracht. De belangrijkste redenen waarom de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt zijn:

  • de minister heeft de oude stadskern aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het is wenselijk een bestemmingsplan op te stellen waarin de in de aanwijzing genoemde waarden worden beschermd;

  • er gelden nu zes verschillende bestemmingsplannen met zes verschillende juridische regelingen voor het plangebied. Deze bestemmingsplannen zijn inmiddels meer dan 25 jaar oud. Het is wenselijk een bestemmingsplan op te stellen met een actuele en eenduidige juridische regeling.

Het bestemmingsplan heeft voornamelijk tot doel om de cultuurhistorische, bouwkundige en architectonische waarden te behouden, herstellen en beschermen. Dit betekent echter niet dat het gebied ‘op slot’ gaat. Het bestemmingsplan maakt ook een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk mits deze niet ten koste gaan van de historische waarden. Verder voorziet het plan in maatregelen ter bescherming, behoud en versterking van het voorzieningenniveau. Ook bevat het concrete gebieden waar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor woningbouw, toerisme en recreatie en horeca.

Het ontwerpbestemmingsplan is een tweede versie van het nieuwe plan. U kunt hierop reageren.

In 2010 kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat is een besluit hogere waarde en waar gaat het over?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg of op een spoorlijn. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders nemen daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’.

In dit geval maakt het bestemmingsplan het mogelijk om appartementen te realiseren aan de Kasteelseplaats 7 in Ravenstein. Voor twee gevels van de appartementen veroorzaakt de spoorlijn Oss-Nijmegen te veel geluid. Burgemeester en wethouders willen dit toestaan. Daarom hebben zij een ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld.

Hoe kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

U kunt van donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013 de volgende stukken inzien:

  • het ontwerpbestemmingsplan;

  • andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting, de Nota van inspraak en vooroverleg en overige bijlagen;

  • het ontwerpbesluit hogere waarde (geluid).

Waar en hoe kunt u de stukken inzien?

U kunt de stukken inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannen-oss.nl;

  • digitaal en op papier bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur.

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss.nl/RO-online/0828.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPbesstadsgrvn2011-ON01

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde. Als u wilt reageren op het ontwerpbesluit hogere waarde moet u wel een belang hebben bij dat besluit.

U kunt reageren van donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan tijdig een afspraak met mevrouw I. van Erp, via telefoonnummer [0412] 62 99 11.

Wilt u schriftelijk reageren op het ontwerpbestemmingsplan? Stuurt u dan een brief aan

De gemeenteraad van Oss

Ter attentie van de afdeling SROL

Postbus 5

5340 AB OSS

In uw brief geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw reactie toelichten aan een hoorcommissie, maar u bent dit niet verplicht. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad.

Wilt u uw zienswijze toelichten? Vermeldt u dit dan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

Wilt u schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit hogere waarde? Stuurt u dan een brief aan:

Burgemeester en wethouders van Oss

Ter attentie van de afdeling SROL

Postbus 5

5340 AB OSS

In uw brief geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u dan met de heer H. van Creij (bij afwezigheid: de heer C. Cortenbach), telefoonnummer [0412] 62 99 11.