Voorontwerpbestemmingsplan 'Mortiere'

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, het voorontwerpbestemmingsplan Mortiere vanaf donderdag 16 februari 2012 gedurende zes weken (tot en met 28 maart 2012) voor eenieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan omvat de woonwijk Mortiere, maar ook het omliggende bedrijventerrein, de golfbaan, het terrein rondom het Zeeuwse Evenementen Podium en de Woonboulevard Mortiere. Grofweg wordt het gebied omgrensd door de A58, de N57/Nieuwlandseweg, de Torenweg en gedeeltelijk door de Moeringweg.

In het voorontwerpplan zijn alle tot nu toe vastgestelde uitwerkingsplannen, herzieningen en verleende vrijstelling/ontheffingen opgenomen.

Het plangebied omvat een groot aantal verschillende functies, zoals wonen, bedrijventerrein, maatschappelijke voorzieningen etcetera. In het plan worden ook een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zoals de geplande uitbreiding van Hotel van der Valk.

Inspraak

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen. Het voorontwerpplan kan ook worden bekeken op de gemeentelijke website www.middelburg.nl onder wonen en leven / (ver)bouwen en onderhoud / bestemmingsplannen / plannen in procedure.

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u het tabblad ‘bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het tabblad ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0687.BPMOR-VO99 in te vullen.

Tijdens de genoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling inspraakreacties ingediend worden. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.

Middelburg, 15 februari 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Naar boven