Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 26332Vergunningen

Logo Uden
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen Liessentstraat 18A te Volkel, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan is omgevingsvergunningen 1e en 2e fase te verlenen voor het bouwen van een woning met bijgebouw op het adres Liessentstraat 18A, 5408 SB te Volkel (zaken 60376 en 70313).

De ontwerpbesluiten en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 20 december 2012, zes weken inzien tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het College van burgemeester en wethouders, afd. Bouwen en Milieu, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, telefoonnummer (0413) 281497.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke besluiten kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uden, 12 december 2012

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris mr. J.M. Smarius

de burgemeester drs. H.A.G. Hellegers