Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 25912Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerp omgevingsvergunning Overbuurtseweg 2a, Bleiswijk (BP0046P01), Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend de ontwerpen van de volgende besluiten van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het voor het bouwen van een agrarische bedrijfswoning aan de Overbuurtseweg 2a in Bleiswijk W-2012-0356.

  • Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

De omgevingsvergunning is voorbereid met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat betekent dat het college voornemens is af te wijken van het geldende bestemmingsplan Overbuurtsepolder 1989.

Beschrijving

Met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere waarden besluit wordt de bouw van een agrarische bedrijfswoning mogelijk gemaakt bij het tuinbouwbedrijf aan de Overbuurtseweg 2a.

Inzage

U kunt de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken en het ontwerp hogere waarden besluit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (via de zoekvelden in het tabblad “bestemmingsplannen” zoeken op ID NL.IMRO.BP0046P01-ONTW) en op onze website www.lansingerland.nl; wonen en omgeving; Bestemmingsplannen; Lopende procedures Bleiswijk. Daarnaast ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis van Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek en in het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7 te Bleiswijk. Voor openingstijden zie de colofon binnen Gemeentenieuws. Mocht u de betreffende stukken buiten de genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14010.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke reactie kunt u struen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van burgemeester en wethouders, afdeling RO, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. BP0046P01.Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14010.