Logo Blaricum
Zienswijze ‘ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013’, Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 ter inzage ligt.

Ligging van het gebied

Het plangebied wordt gevormd door de villagebieden van Blaricum en het afzonderlijk gesitueerde deelgebied Crailo met villabebouwing. Aan de noordzijde wordt de plangrens gevormd door de gemeentegrens met Huizen. De oostelijke grens wordt gevormd door de Huizerweg, een stukje Naarderweg, het openbaar groen rondom de Nederlands Hervormde kerk, de Verbindingsweg, de Eemnesserweg en het aangrenzende landelijke gebied. Aan de zuidoostzijde wordt het plangebied begrensd door de Gooyergracht. Aan de zuidwestzijde wordt de plangrens gevormd door de gemeentegrens met Laren. Deze loopt langs de Grenslaan en het Kanariepad en doorsnijdt tevens een aantal kadastrale percelen. Aan de west- en noordwestzijde vormen de Blaricummerheide en de Tafelbergheide de plangrens. Het deelgebied Crailo wordt aan de noordzijde begrensd door de Blaricummerheide. Aan de zuid- en oostzijde wordt dit plandeel begrensd door de Prins Hendriklaan en de Prinses Julianalaan. Aan de westzijde wordt de plangrens tenslotte gevormd door de Crailoseweg.

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

Besloten is een integrale herziening van het bestemmingsplan Villagebieden 2013 in procedure te brengen. Weliswaar is een aantal nieuwe elementen en beleidsonderwerpen in het plan opgenomen (zie hieronder), maar inhoudelijk gaat het om een cosmetische aanpassing van het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan Villagebieden. Het gaat meer om het weer bij de tijd brengen van het plan.

Het nieuwe bestemmingsplan is sterk conserverend opgezet. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Wel is een aantal aspecten/onderwerpen opgenomen waarover de gemeenteraad al eerder een besluit heeft genomen. Dat betreft de volgende onderwerpen:

  • De verleende omgevingsvergunning voor de drie woningen aan de Dwarslaan is 1 op 1 overgenomen.

  • Het beleid ten aanzien van de beeldbepalende panden is doorgevoerd (= aanwijzing als karakteristiek).

  • Het beleid zoals opgenomen in de beleidsnota archeologiebeleid is vertaald.

  • De terminologie uit de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is in het plan verwerkt.

  • Diverse onderdelen/planregels in het plan zijn vereenvoudigd, onder meer de regels voor het kappen van bomen versus de uitgebreide regeling in de Algemene Plaatselijke Verordening.

  • Het op 12 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan Villagebieden 2012 is 1 op 1 in het nieuwe bestemmingsplan vertaald.

  • Het plan is gedigitaliseerd volgens de verplichte standaarden van SVBP 2008.

Periode van ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 11 december 2012 gedurende zes weken (tot en met 21 januari 2013) ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, bij het loket Bouwen en Wonen, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.blaricum.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder tegen het ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Blaricum. Een mondelinge zienswijze zal door de gemeente op schrift worden gezet. Uw zienswijze kan als volgt kenbaar worden gemaakt:

Gemeenteraad van Blaricum

T.a.v. de heer B. Gangelhof

Postbus 71

3755 ZH Eemnes

Onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013 Blaricum”.

Naar boven