Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 25232Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied’, Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend.

Het bestemmingsplan “Buitengebied” is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 1 november 2012 gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied ligt als een schil rondom de kern Hellevoetsluis en beslaat grotendeels de polders Nieuw-Helvoet, Nieuwe Goote en de polder Nieuwenhoorn. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 1600 ha. De Haringvlietdam ten noorden van het Haringvliet valt tevens binnen het bestemmingsplan Buitengebied.

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit liggen voor een ieder vanaf 7 december tot en met 17 januari 2013 ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde termijn van inzage schriftelijk beroep instellen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het wijzigingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Hellevoetsluis, 5 december 2012

burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis