Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 25150Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Ontwerpwijzigingsplan Stalmansweg 9-11, Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan “Stalmansweg 9-11” ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

De adressen Stalmansweg 9 en 11 hebben op grond van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Someren” de bestemming ‘Agrarisch-agrarisch bedrijf’ en liggen binnen hetzelfde bestemmingsvlak. Het agrarisch bedrijf ter plaatse is echter beëindigd en de voormalige bedrijfswoningen zijn beide in gebruik als burgerwoning. De bestemming doet dus geen recht meer aan de feitelijke situatie.

In het vigerende bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen om de bestemming ‘Agrarisch-agrarisch bedrijf’ te wijzigen in ‘Wonen’. De initiatiefnemers maken gebruik van deze mogelijkheid en met dit doel is het onderhavige ontwerp-wijzigingsplan opgesteld.

Anterieure overeenkomst

Er is een anterieure overeenkomst gesloten om zeker te stellen dat de overtollige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Een zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst is ter inzage gelegd bij de stukken van het ontwerp-wijzigingsplan.

Stukken ter inzage

Het ontwerp-wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 december 2012 tot en met woensdag 16 januari 2013 ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerp-wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0493 - 494888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.someren.nl is het plan als pdf-bestand in te zien.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen met dhr. T. van Son of mevr. S. Salemans van de afdeling VROM via telefoonnummer 0493 - 494888.

Burgemeester en wethouders van Someren, 5 december 2012